Vedtægter

Vedtægter for Frederiksværk Fjordbad 365

Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling 21. marts 2023

§1 Foreningens navn er Frederiksværk Fjordbad 365
§2 Foreningens hjemsted er Halsnæs kommune
§3 Foreningens formål er
3.1 At udbrede kendskabet til og mulighed for fjordbadning for alle borgere i
Frederiksværk og omegn samt turister.
3.2 At skabe trygge rammer for badning sommer og vinter med respekt for
hinanden i ord og handling.
3.3 At få mulighed for at etablere aftaler om at bade sammen med andre fra
foreningen.
3.4 At kunne aftale fælles arrangementer.
§4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem.
4.2 Som medlem af foreningen kan optages alle over 18 år. Der optages såvel
aktive som passive medlemmer.
4.3 Indmeldelse i foreningen sker via FF365’s hjemmeside og er gældende ved
indbetaling af kontingent for 12 måneder samt indbetaling af et
indmeldingsgebyr.
4.3.1 Passivt medlemskab: Medlemskab uden adgang til faciliteter i
saunabygningen er gældende ved indbetaling af kontingent “Passivt
medlemskab” for 12 måneder. Ved evt. efterfølgende indmeldelse på
almindelige vilkår betales kontingent for 12 måneder samt indmeldelsesgebyr.
4.4 Medlemskabet fornyes ved indbetaling af kontingent via FF365’s hjemmeside
og gælder indtil medlemmet ophører med at forny sit medlemskab eller
meddeler FF365’s bestyrelse at medlemmet ønsker at udmelde sig.
4.5 Indbetalt kontingent og indmeldingsgebyr refunderes ikke.
4.6 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der ikke overholder foreningens
vedtægter eller ordensregler. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange,
at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.
§5 Generalforsamlingen
5.1 Generalforsamlingen har med de indskrœnkninger, som disse vedtœgter
foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.
5.2 Bestyrelsen indkalder med minimum 1 måneds varsel via foreningens sociale
medier alle medlemmer til den årlige generalforsamling. Generalforsamling
afholdes inden udgangen af marts.
5.3 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte at generalforsamlingen afholdes
fuldstændig eller delvis elektronisk. Bestyrelsen skal sørge for, at det anvendte
system er indrettet, så medlemmerne kan ytre sig og stemme på
generalforsamlingen. Medlemmer afholder selv egne omkostninger, til brug for
deres deltagelse i elektronisk generalforsamling. I indkaldelse til elektronisk
generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal
anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes
tilmelding sker, samt hvor medlemmerne kan finde oplysninger om
fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.
5.4 Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 14 dage før.
Medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden med bilag,
herunder revideret regnskab, senest 8 dage før generalforsamlingen.
5.5 Alle fremmødte medlemmer, der ikke er i restance, har stemmeret.
5.6 Alle medlemmer, der ikke er i restance, kan vælges til bestyrelsen.
5.7 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer
besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog
skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3
medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
5.8 Generalforsamlingens dagsorden:
1) Valg af dirigent, stemmetællere og referent
2) Bestyrelsens beretning
3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4) Fremlæggelse af budget til godkendelse, herunder kontingentforslag og
indmeldelsesgebyr
5) Indkomne forslag
6) Valg af bestyrelse og suppleanter
a) Valg af formand (lige år)
b) Valg af kasserer (ulige år)
c) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer (hvert år)
d) Valg af suppleanter (hvert år)
7) Valg af revisor og revisorsuppleant
8) Evt.
§6 Ekstraordinær generalforsamling
6.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og
bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, når mindst 20%
af medlemmerne ønsker det.
6.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14
dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den
endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.
§7 Bestyrelsen
7.1 Foreningens løbende administration varetages af bestyrelsen, der består af 5
medlemmer: en formand, en næstformand, en kasserer og to
bestyrelsesmedlemmer. Formanden og kassereren vælges for to år ad gangen,
således at formanden vælges i lige år, og kassereren vælges i ulige år. Den
øvrige bestyrelse vælges for et år ad gangen.
7.2 Der vælges hvert år en 1. og en 2. suppleant til bestyrelsen. Suppleanterne
deltager i princippet i bestyrelsesmøder men uden stemmeret.
7.3 Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder 1.
suppleant i bestyrelsen med fuld stemmeret, hvorefter bestyrelsen fordeler
posterne mellem sig på ny.
7.4 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens
medlemmer er til stede. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.
7.5 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan
nedsætte arbejdsgrupper efter behov. Foreningens almindelige medlemmer
kan inddrages efter behov i diverse arbejdsgrupper.
§8 Regnskab/økonomi
8.1 Regnskabsåret er kalenderåret (regnskabsperioden er 1/1 -31/12).
8.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og
udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
8.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den
af generalforsamlingen valgte revisor.
§9 Dispositionsret
9.1 Det er formanden eller kassereren i forening med to andre 
bestyrelsesmedlemmer, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne.
Bestyrelsen kan uddelegere retten til at disponere til enkelte
bestyrelsesmedlemmer eller nedsatte arbejdsgrupper. Ved køb eller salg af fast
ejendom skal hele bestyrelsen underskrive aftalen.
9.2 Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de
forpligtelser, der påhviler foreningen. Dog gælder Folkeoplysningens §31.
9.3 Bestyrelsen udarbejder reglementer for benyttelse af foreningens faciliteter,
materiel og inventar samt for god ro og orden. Hvis foreningen låner lokaler,
materiel, og inventar fra andre, inklusive Kommunen, er foreningen ansvarlig for
at lånerens retningslinjer for benyttelse overholdes.
§10 Persondata
10.1 Foreningen indsamler navn, adresse, telefonnummer og mailadresse ved
indmeldelse. Disse oplysninger opbevares på betryggende vis af foreningens
bestyrelse. Den indsamlede information deles ikke med andre uden for
foreningen.
10.2 Informationer om medlemmer opbevares, opdateres, udskrives og slettes
efter behov.
10.3 Hvis der søges tilskud fra Kommunen med krav om CPR numre, indsamles og
behandles disse af bestyrelsen og deles kun med Kommunen.
10.4 Indsamlede information om medlemmerne anvendes til kontakt via mail og
telefon, opkrævning af kontingent samt evt. fremsendelse af breve.
10.5 Jfr. Persondataforordningen har medlemmerne følgende rettigheder i
forhold til de information foreningen har registeret:
1) Medlemmer informeres om hvilke informationer der indsamles ved
indmeldelse.
2) Hvis information om medlemmet indsamles andre steder oplyses
medlemmet om hvilke informationer det er.
3) Medlemmer og tidligere medlemmer har ret til at se de
informationer foreningen har registeret om dem selv.
4) Medlemmer har ret til at få urigtige informationer rettet. Og
bestyrelsen har pligt til et rette.
5) Tidligere medlemmer har krav på at få informationer slettet.
§11 Vedtægtsændringer
11.1 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller
ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3
af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.
§12 Opløsning af foreningen
12.1 Foreningen kan opløses med 3/4 flertal af de fremmødte på to
generalforsamlinger, som holdes med mindst en måneds mellemrum.
12.2 I tilfælde af opløsning gives foreningens formue til Frederiksværk Havn
a.m.b.a. i forventning om at disse midler forvaltes i henhold til foreningens
formålsparagraf.

 

Indkøbskurv